PADBORG FJERNVARME A.M.B.A.

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A.

Haraldsdalvej 11 6330 Padborg

CVR 22725513

Tel 74673325